معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: دکتر تقی ترابی
 
رشته تحصیلی : اقتصاد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

مرتبه : دانشیار